18.6.23 – אסיפה כללית – עדכון שעה

אסיפה כללית מעודכן1 18.6